Selasa, 19 April 2011

Perkembangan Ilmu Fiqih (3) Masa Tabi'in


Masa Tabi’in
Para tabi’in adalah murid-murid langsung dari para sahabat Nabi. Pada masa tabi’in mereka melakukan dua peranan penting, yaitu :
1.       Mengumpulkan riwayat hadits dan fatwa sahabat.
2.       Ber ijtihad untuk masalah-masalah yang belum diketahui pendapat dari sahabat.
Para tabi’in di tiap-tiap kota mengembangkan ijtihadnya berdasarkan pengajaran dan methode guru mereka masing-masing dari kalangan sahabat Nabi.

Mufti dan Fuqaha di Madinah
1.      Said bin Al Musayyab
2.     Urwah bin Zubair
3.     Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shidiq
4.     Kharijah bin Zaid bin Tsabit
5.     Abu Bakar bin Abdurrahman
6.    Sulaiman bin Yasar
7.     Ubaidillah bin Abdullah

Mufti dan Fuqaha di Mekkah :
1.      Atha’ bin Abi Rabah
2.     Thawus bin Kisan
3.     Mujahid bin Jabar
4.     Ubaid bin Umar
5.     Amru bin Dinar
6.    Ikrimah maula Ibnu Abbas

Mufti dan Fuqaha di Basrah :
1.      Amru bin Salamah
2.     Abu Maryam al-Hanafy
3.     Ka’ab bin Sud
4.     Hasan Al Basri
5.     Muhammad bin Sirin
6.    Muslim bin Yasar

Mufti dan Fuqaha di Kufah :
1.      Alqamah bin Qais An-Nakhaiy
2.     Masruq bin Al Ajda; Al Hamdany
3.     Syuraih al Qadhy
4.     Abdullah bin Utbah bin Mas’ud al-Qadly.
5.     Rabi’ bin Khutsam.

Mufti dan Fuqaha di Mesir :
1.      Yazid bin Abi Habib
2.     Bakir bin Abdillah
3.     Amru bin Al-Harits
Mufti dan Fuqaha di Yaman :
1.      Mutharrif bin Mazin al-Qadly.
2.     Abdul Raziq bin Hamman
3.     Hisyam bin Yusuf
4.     Muhammad bin Tsur
5.     Samak bin Al-Fadhl

Mufti dan Fuqaha di Baghdad :
1.      Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salam
2.     Abu Tsur Ibrahim bin Khalid al Kalby

Mufti dan Fuqaha di Andalusia :
1.      Yahya bin Yahya
2.     Abdul Malik bin Habib
3.     Baqi bin Makhlad
4.     Qasim bin Muhammad
5.     Maslamah bin Abdul Aziz Al Qadly

Fuqaha Tujuh (Fuqaha al-sab’ah)
Mereka adalah para tabi’in yang dikenal sebagai imam ahli Fiqih (Fuqaha), yaitu :
1.      Said bin Al-Musayyab (15 – 93 H), menantu sahabat Nabi Abu Hurairah. Ahli hadits, paling mengetahui keputusan hukum Abu Bakar dan Umar, guru Ibnu Syihab Az Zuhry.
2.     ‘Urwah bin Zubair (wafar 94 H), keponakan Aisyah Ummul Mukminin.
3.     Abu Bakar bin ‘Ubaid bin Al Harits bin Hisyam Al Makzumi (wafat 94 H).
4.     Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shidiq (wafat 94 H).
5.     ‘Ubaidillah bin Utbah bin Abdullah bin Mas’ud (wafat 99 H), guru Umar bin Abdul Azis.
6.    Sulaiman bin Yasar (34-100 H), meriwayatkan hadits dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah.
7.     Kharijah bin Zaid bin Tsabit, ahli fiqih dan menguasai ilmu faraidh (warisan).  

______________________

Tidak ada komentar: